За нас

За ЦИП

Център за иновативни практики е сдружение с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към създаване, реализиране и трансфер на технологии, иновационни продукти и услуги в различни сфери.

Основните цели на Сдружение „Център за иновативни практики“ са свързани с насърчаване и подпомагане развитието на устойчиви иновативни модели за засилване на гражданското общество, регионалната идентичност, културното и еко- многообразие, икономическото и социално развитие.  Сдружението осъществява новаторски политики, проучвания и инициативи в сферата на екологията, биоземеделието, възобновяемите енергийни източници, културата, образованието и туризма. Следвайки своята мисия, Център за иновативни практики  е изготвил и изпълнил редица проекти на регионално, национално и международно ниво, целящи разработване и популяризиране на иновативни инструменти и техники за насърчаване на устойчивото ползване на ресурсите, повишаване качеството на живот и привлекателността на регионите, укрепване на сътрудничеството, включително трансграничното, между местните и регионални организации и институции за стимулиране и разпространение на различни иновативни европрактики в сферата на опазване и подобряване на околната среда, насърчаване на природоопазващи алтернативи, културата, образованието и туризма.

Център за иновативни практики  активно участва и в популяризирането на „зелени обществени поръчки“, чрез реализация на редица проекти в тази сфера.

Навият екип и ценности

Създаваме иновации ... Търсим иновации ... Намираме иновации ... Разпространяваме иновации ...  

„Двигателят“ на ЦИП и неговото основно предимство са пет млади, креативни, високо образовани и квалифицирани експерти с богат опит в подготовката и управлението на  проекти. Всеки от тях е участвал на различни нива на процеса на реализация на над 50 проекта, успешно изпълнени на регионално, национално и международно ниво.

Членове

В Център за иновативни практики членуват лица с разнообразни интереси в областта на иновациите, възобновяемите енергийни източници, трансфера на технологии, културата, образованието и младежта.

Новини

Up2Europe EU Calls Engine

Проект LEAD YP

Проект „LEAD YP: Иновативен лидерски подход за овластяване на млади хора в неравностойно положение“, одобрен за финансиране по програма „Младежта в действие”, поддействие 4.4 – Проекти, насърчаващи иновациите и качеството, беше успешно приключен.

Партньорите по проекта са:

Водеща организация: Център за иновативни практики – България

Организация партньор: Регионален доброволчески център – Румъния

Организация партньор: Турбина на промените – Хърватска

Организация партньор: “En Gnosi” – Гърция

Главната цел на проекта е да допринесе за създаването на повече и равни възможности в образованието и на пазара на труда, подобряване на социалното включване и солидарност, и промотиране на европейско сътрудничество в сферата на младежта посредством използване на иновативни и качествени подходи. Проектът е създаден с цел да навлезе по-дълбоко в разкриването на специфичните проблеми, водещи до социално изключване на млади хора с по-малко възможности, да подобри техните възможности като ги овласти да вземат живота си в ръце, давайки им необходимите умения да разгърнат своя пълен потенциал, да увеличат своята увереност и самочувствие и по този начин да бъдат позитивен ролеви модел за връстниците си, по-специално създаването на иновативната платформата за млади лидери www.leadyp.eu и организиране и провеждане на едноседмичен международен летен лидерски лагер. Дейностите на  LEAD YP са ориентирани към развитието на граждански капацитет за успешна социална адаптация и интеграция на младите хора в неравностойно положение в четирите страни участнички в проекта - България, Хърватия, Гърция и Румъния. Работните методи се основават на интегриран подход за неформално образование "връстници подкрепят връстници". В рамките на проекта успяхме да създадем силна и устойчива общност от 40 млади лидери в неравностойно положение от четири европейски държави, овластявайки ги с ключови компетенции умения, които да им помогнат  да развият пълния си потенциал и да се превърнат в успешни членове на обществото и положителни ролеви модели за връстниците си.

Повече за проекта тук. 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект Опознай пътя на водата

СНЦЧП ЦИП приключи изпълнението на Проект „Опознай пътя на водата“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 455/28.10.2014 г. по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г.

Обща цел на проекта: Запазване на привлекателността на рибарската област и опазване на природното наследство на региона посредством въвеждане на комплексен иновативен и качествен подход за информационно обезпечаване и повишаване на осведомеността относно местното природно наследство. С реализирането на проекта ще се улесни достъпа до природните забележителности и традициите на РО като необходимо условие за развитието на риболовния и еко-туризъм, както и на туристическите дейности на открито като цяло.

Специфични цели:
1. Експониране и осигуряване на възможности за опознаването на природното наследство с цел развитие на устойчив риболовен и екотуризъм в РО, чрез създаването на интерактивна карта и разработване на иновативна онлайн-базирана информационна система за улеснен достъп до природните забележителности и традициите на РО. 
2. Изследване на състоянието на водите на конкретни водни обекти и повишаване на осведомеността на целевата група, чрез провеждане на информационна кампания за ограничаване на замърсяванията и опазване на природното наследство сред жителите и гостите на РО. 
3. Развиване на туристически атракциони за устойчиво използване на природните ресурси, чрез изграждане/закупуване на дребномащабни екологосъобразни съоръжения и оборудване (в среда близка до естествената) за отдих и развлечения на открито. 
4. Създаване на предпоставки за дългосрочно и устойчиво развитие на риболовния и свързания с него еко-туризъм, чрез изготвяне и изпълнение на маркетингова кампания за развитие на туристическа услуга в РО. 
Основни очаквани резултати:
1. Създадена интерактивна карта (ГИС модел) с изворни чешми, която да визуализира местонахождението им, полезна информация за качествата им, маршрут за достигане, публична информация за тях и ще стимулира ползването им от риболовци и туристи.
2. Разработена иновативна онлайн-базирана информационна система за улеснен достъп до природните забележителности и традициите на РО. 
3. Изградена благоприятна инфраструктура за еко-туризъм, отдих и развлечения на открито на територията на три пилотни чешми. 
4. Извършен микробиологичен и физикохимичен анализ на водата от всички (приблизително 50 на брой) изворни чешми на територията на общините Главиница, Тутракан и Сливо поле.
5. Повишена осведоменост на жителите и гостите на РО за състоянието на изворните води и ограничаване на замърсяването на околната среда.
6. Разработена стратегия за маркетиране и популяризиране на природните ресурси и културната идентичност на областта и насърчаване на риболовния и еко-туризъм. 
7. Увеличен брой посетители и гости на РО. 
Всички резултати и продукти, създадени в рамките на проекта бяха дарени на трите общини Главиница, Тутракан и Сливо поле, за да бъдат използвани от техните жители и гости, както и от заинтересовани страни. 
Основни дейности:
1. Подготовка на проектно предложение.
2. Сформиране на екип и разпределение на функциите.
3. Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури.
4. Провеждане на процедури за избор и сключване на договор с избраните изпълнители.
5. Проучване и картиране на изворните чешми на територията на общините Главиница, Тутракан и Сливо поле, и създаване на ГИС модел на трите общини. 
6. Извършване на микробиологичен и физикохимичен анализ на изворните чешми на територията на трите общини. 
7. Дизайн и изработка на иновативен онлайн-базиран, двуезичен, интерактивен, информационен портал.
8. Разработване на маркетинг стратегия за популяризиране на природните ресурси и културната идентичност на областта и насърчаване на риболовния и еко-туризъм;
9. Разработване и изпълнение на рекламна кампания в социалните мрежи в България и съседни държави. 
10. Дейности по публичност и визуализация. 
11. Управление на проекта.

Одобрен бюджет – 177 440 лева с включен ДДС.

Срок за изпълнение - 8 месеца. 

Услуги

Иновации

ЦИП насърчава и подпомага развитиетои трансфера на устойчиви иновативни модели и технологии, целящи укрепване на гражданското общество, регионалната идентичност, културното и еко- многообразие, икономическото и социално развитие.  Сдружението осъществява новаторски политики, проучвания и инициативи в сферата на екологията, биоземеделието, възобновяемите енергийни източници, културата, образованието, туризма и младежта.

 

Трансфер на технологии

Под трансфер на технологии обикновено се разбира пренасянето на научно-техническата информация от фундаменталната наука през приложните и развойните дейности в сферата на производството и потреблението. Най-съществени за технологичния трансфер са процесите на пренасяне на системни знания от сферата на науката в сферата на производството. В тесен, операционен смисъл трансферът на технологии акцентира върху вертикалните процеси на пренос, чрез които технологичният замисъл се превръща в реална производствена технология.

Консултиране

ЦИП предлага консултантски услуги в сферата на иновациите и трансфера на технологии, включително:

• Идентификация на иновации и технологии с висока добавена стойност и потенциал за пазарна реализация. 

• Извършване на предпроектни проучвания - предварителен подбор и оценка на производствените и пазарните възможности, необходимите ресурси и икономическата обоснованост;

• Идентифициране на възможности за финансиране на проекти за създаване и/или внедряване на иновативни технологи...

Управление на проекти

Постигането на проектните резултати в рамките на срока и бюджета изисква сериозни управленски и организационни умения, както и комплекс от професионални и личностни качества. Екипът на ЦИП притежава необходимия набор от знания, опит  и мотивация за успешното изпълнение и управление на проекти от различен характер. Нашите експерти са специалисти в областта на икономиката, финансите, маркетинга, правото, социологията и ИКТ.

Проекти

AQUA PULL
Проект Опознай пътя на водата
LEAD YP
Покажи още

Партньори

Кариери

Да работиш в ЦИП означава да имаш мечти, да обичаш това което правиш, да го правиш по-най добрия начин и да искаш да си част от големите неща.

Ако желаете да станете част от нашия млад и талантлив екип, независимо от Вашата специалност и опит, тук имате възможност да кандидатствате.

За целта моля, изпратете автобиография и адрес за контакт, следвайки 5-те прости стъпки: 

  1. Избор на файл

Контакти

София ул"Проф.Георги Брадистилов" №6, етаж 4
Тел.: +359 2 8549 665, 0888 268781 Факс: (+3592)8549665
office@cip-bg.com