За нас

За ЦИП

Център за иновативни практики е сдружение с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към създаване, реализиране и трансфер на технологии, иновационни продукти и услуги в различни сфери.

Основните цели на Сдружение „Център за иновативни практики“ са свързани с насърчаване и подпомагане развитието на устойчиви иновативни модели за засилване на гражданското общество, регионалната идентичност, културното и еко- многообразие, икономическото и социално развитие.  Сдружението осъществява новаторски политики, проучвания и инициативи в сферата на екологията, биоземеделието, възобновяемите енергийни източници, културата, образованието и туризма. Следвайки своята мисия, Център за иновативни практики  е изготвил и изпълнил редица проекти на регионално, национално и международно ниво, целящи разработване и популяризиране на иновативни инструменти и техники за насърчаване на устойчивото ползване на ресурсите, повишаване качеството на живот и привлекателността на регионите, укрепване на сътрудничеството, включително трансграничното, между местните и регионални организации и институции за стимулиране и разпространение на различни иновативни европрактики в сферата на опазване и подобряване на околната среда, насърчаване на природоопазващи алтернативи, културата, образованието и туризма.

Център за иновативни практики  активно участва и в популяризирането на „зелени обществени поръчки“, чрез реализация на редица проекти в тази сфера.

Навият екип и ценности

Създаваме иновации ... Търсим иновации ... Намираме иновации ... Разпространяваме иновации ...  

„Двигателят“ на ЦИП и неговото основно предимство са пет млади, креативни, високо образовани и квалифицирани експерти с богат опит в подготовката и управлението на  проекти. Всеки от тях е участвал на различни нива на процеса на реализация на над 50 проекта, успешно изпълнени на регионално, национално и международно ниво.

Членове

В Център за иновативни практики членуват лица с разнообразни интереси в областта на иновациите, възобновяемите енергийни източници, трансфера на технологии, културата, образованието и младежта.

Новини

Up2Europe EU Calls Engine

ГФО 2018

17.06.2019

С това съобщение удостоверяваме, че е публикуван финансов отчет в www.cip-bg.com

Наименование на предприятието: СНЦ Център за иновативни практики

Седалище гр. София

Адрес на управление: ул. Проф. Георги Брадистилов 6, ет. 4, офис 5.2.

ЕИК/БУЛСТАТ: 175787047

ДДС: BG175787047

Представляващ: Мария Георгиева Иванова-Воински

Съставител на отчета: Одит Нет

Одитор:

Година на отчета: 2018

Линк към публикувания финансов отчет: кликни тук.

Проект LEAD YP

Проект „LEAD YP: Иновативен лидерски подход за овластяване на млади хора в неравностойно положение“, одобрен за финансиране по програма „Младежта в действие”, поддействие 4.4 – Проекти, насърчаващи иновациите и качеството, беше успешно приключен.

Партньорите по проекта са:

Водеща организация: Център за иновативни практики – България

Организация партньор: Регионален доброволчески център – Румъния

Организация партньор: Турбина на промените – Хърватска

Организация партньор: “En Gnosi” – Гърция

Главната цел на проекта е да допринесе за създаването на повече и равни възможности в образованието и на пазара на труда, подобряване на социалното включване и солидарност, и промотиране на европейско сътрудничество в сферата на младежта посредством използване на иновативни и качествени подходи. Проектът е създаден с цел да навлезе по-дълбоко в разкриването на специфичните проблеми, водещи до социално изключване на млади хора с по-малко възможности, да подобри техните възможности като ги овласти да вземат живота си в ръце, давайки им необходимите умения да разгърнат своя пълен потенциал, да увеличат своята увереност и самочувствие и по този начин да бъдат позитивен ролеви модел за връстниците си, по-специално създаването на иновативната платформата за млади лидери www.leadyp.eu и организиране и провеждане на едноседмичен международен летен лидерски лагер. Дейностите на  LEAD YP са ориентирани към развитието на граждански капацитет за успешна социална адаптация и интеграция на младите хора в неравностойно положение в четирите страни участнички в проекта - България, Хърватия, Гърция и Румъния. Работните методи се основават на интегриран подход за неформално образование "връстници подкрепят връстници". В рамките на проекта успяхме да създадем силна и устойчива общност от 40 млади лидери в неравностойно положение от четири европейски държави, овластявайки ги с ключови компетенции умения, които да им помогнат  да развият пълния си потенциал и да се превърнат в успешни членове на обществото и положителни ролеви модели за връстниците си.

Повече за проекта тук. 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Услуги

Иновации

ЦИП насърчава и подпомага развитиетои трансфера на устойчиви иновативни модели и технологии, целящи укрепване на гражданското общество, регионалната идентичност, културното и еко- многообразие, икономическото и социално развитие.  Сдружението осъществява новаторски политики, проучвания и инициативи в сферата на екологията, биозе...

Трансфер на технологии

Под трансфер на технологии обикновено се разбира пренасянето на научно-техническата информация от фундаменталната наука през приложните и развойните дейности в сферата на производството и потреблението. Най-съществени за технологичния трансфер са процесите на пренасяне на системни знания от сферата на науката в сферата на производ...

Консултиране

ЦИП предлага консултантски услуги в сферата на иновациите и трансфера на технологии, включително:

• Идентификация на иновации и технологии с висока добавена стойност и потенциал за пазарна реализация. 

• Извършване на предпроектни проучвания - предварителен подбор и оценка на производст...

Управление на проекти

Постигането на проектните резултати в рамките на срока и бюджета изисква сериозни управленски и организационни умения, както и комплекс от професионални и личностни качества. Екипът на ЦИП притежава необходимия набор от знания, опит  и мотивация за успешното изпълнение и управление на проекти от различен характер. Нашите експерти ...

Проекти

AQUA PULL
Проект Опознай пътя на водата
LEAD YP
Покажи още

Партньори

Кариери

Да работиш в ЦИП означава да имаш мечти, да обичаш това което правиш, да го правиш по-най добрия начин и да искаш да си част от големите неща.

Ако желаете да станете част от нашия млад и талантлив екип, независимо от Вашата специалност и опит, тук имате възможност да кандидатствате.

За целта моля, изпратете автобиография и адрес за контакт, сле...

  1. Избор на файл

Контакти

София ул"Проф.Георги Брадистилов" №6, етаж 4
Тел.: +359 2 8549 665, 0888 268781 Факс: (+3592)8549665
office@cip-bg.com